Sist oppdatert:
13.4.2023

Reise- og kjøpsvilkår

Innledning

Standard reisevilkår Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Ferdia AS, Schweigaards gate 14, 0185 Oslo, Norway, post@ferdia.no, +47 930 99 370, organisasjonsnummer 917865205, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Prisen er tentativ inntil Selger har bekreftet at turen kan gjennomføres for prisen som er oppgitt. Prisen vil kunne variere ut ifra dato, avreisetidspunkt, varighet og andre faktorer.

Avtalen er ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4. Avtaleinngåelse

 • Alle bestillinger er tentative inntil reisen er bekreftet av Selger. Avtalen er bindende for begge parter etter dette.
 • Kjøp hvor avgangen er bekreftet av Selger gir rett til reise.
 • Tilleggstjenester som ekstra bagasje, matservering, wifi og ekstra stoppesteder må eksplisitt bestilles i forkant av turen (minimum 6 dager før) og kan ikke forventes levert med mindre det er bestilt og bekreftet på forhånd. Disse tjenestene prises separat
 • Selger er ansvarlig for leveransen av reisen og bruker tredjepart busselskaper til å gjennomføre turene.
 • Selger står fritt til å velge busselskap for reisen, og står også fritt til når som helst å endre busselskap
 • Kjøp av billett for spesifiserte avganger gir ikke rett til påstigning fra annen holdeplass enn den som fremgår av billetten.
 • Kjøper er selv ansvarlig for å velge riktig reiserute, dato, avgangstid, billettype og e-post adresse/telefonnummer ved kjøp av billett.
 • Reisende er ansvarlig for å ha med gyldig legitimasjon for å stige ombord i bussen dersom dette brukes som billett. Reisende skal ellers vise frem gyldig billett ved påstigning, og den skal oppbevares under hele reisen og kunne vises frem på oppfordring fra personalet.

5. Betalingen

 • Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt turen er bekreftet. Ved gruppereiser (for eksempel bedrifter) er vil selger normalt kreve betaling etter at tjenesten er levert.
 • Kjøper kan velge mellom å betale med Vipps eller debet/kredittkort (stripe). Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som turen er bekreftet eller oppdraget gjennomføres.
 • Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt etter at tjenesten er levert. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
 • Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.
 • Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede tjenester.

6. Levering

 • Tjenesten leveres på dato og klokkeslett som er avtalt mellom Selger og Kjøper.
 • Levering er skjedd når kjøperen, eller Kjøpers medreisende eller reisegruppe, har fått levert tjenesten (transportert fra A til B).
 • Se punkt 8 for frister for ombooking og avbestilling.

7. Risikoen for varen

 • Risikoen for tjenesten går over på Kjøper når Kjøper, eller Kjøpers medreisende eller reisegruppe, har fått tjenesten levert i tråd med punkt 6. Dette gjelder ikke uhell eller skader på kjøretøy som skyldes eksterne omgivelser eller sjåfør. Kjøper har kun et ansvar for de skader Kjøper, Kjøpers medreisende eller gruppen, som Kjøper representerer, påfører bussen innvendig eller utvendig.
 • Kjøper som har kjøpt billett på en buss, er kun ansvarlig for skader Kjøper selv har påført.

8. Angrerett.

Frister for ombooking og avbestilling

 • Leie buss:
 • Ved avbestilling av buss senere enn 96 timer (4 døgn) før transporten skal finne sted belastes kunden 25% av avtalt pris. Avbestilling må gjøres ved å kontakte Selger på post@ferdia.no
 • Ved avbestilling av buss senere enn 48 timer før transporten skal finne sted, belastes kunden 100% av avtalt pris. Melding om endringer eller avbestilling blir kun håndtert i kontorets åpningstid.
 • Sharebus:
 • Ved kansellering av billett inntil 6 dager før avreisetidspunktet, refunderes beløpet i sin helhet. Retten til å kansellere bortfaller dersom passasjermål er oppnådd.
 • Hvis en Sharebus ikke når sitt passasjermål innen 6 dager før avreise refunderes beløpet automatisk, i sin helhet.
 • Kansellering må gjøres ved å kontakte Selger på post@ferdia.no.
 • Billetten er overførbar til en annen passasjer frem til 2 timer før avgang, men den reisende må kontakte Selger direkte for å gjennomføre dette.

9. Passasjerrettigheter ved forsinkelse, endret eller kansellert reise

 • Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
 • Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig til post@ferdia.no

Oppfyllelse

 • Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
 • Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Allerede betalt reise refunderes i sitt fulle om Selger kansellerer reisen.
 • Ubenyttet billett refunderes ikke etter avgang. Det er den reisendes ansvar å møte opp til rett avgang til rett tid og på rett hentepunkt.

Erstatning

 • Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.
 • Dette vil eksempelvis kunne omfatte uannonserte offentlig påbud og forbud, streik, ulykker, veiarbeid, naturkatastrofer og ekstraordinære og uforutsette værforhold (eksempelvis kraftig snøfall, ras, flom eller ekstraordinær glatt veibane).
 • Vi forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i vår leveranse, vil vi:
 • gi deg best mulig informasjon om hva som skjer
 • så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier
 • sette opp alternativ transport så langt det er praktisk mulig
 • gi full refusjon dersom vi ikke får levert tjenesten og årsaken var innenfor vår kontroll.
 • Krav om refusjon av billettutgifter eller klager på reisen må settes frem skriftlig innen tre måneder regnet fra datoen for reisen.
 • Krav på refusjon eller klager sendes til post@ferdia.no. Innen én måned fra mottatt henvendelse vil vi bekrefte om kravet eller klagen fører frem, avvises eller er til vurdering. Endelig svar gis innen tre måneder regnet fra den datoen vi mottok henvendelsen.

10. Tredjepart events

 • Selger kjører turer til arrangementer, men står ikke ansvarlig for om disse arrangementer blir kansellert.
 • Selger refunderer ikke bussbilletter grunnet kansellering av et arrangement der leveransen av tjenesten er påbegynt.

11. Vanlig bagasje

 • Reisende kan alltid ta med en håndbagasje som får plass under setet foran eller i hattehyllen og et normalt bagasjekolli.
 • Hvis ikke bussen er helt full, er det sjelden et problem å ha med mer bagasje. Kontakt oss for å avtale på post@ferdia.no.
 • All bagasje skal pakkes godt slik at den ikke ødelegger annen bagasje. Sjåføren kan avslå å ta med bagasje dersom den ikke er forsvarlig pakket.
 • Reisende må selv påse at de får med seg egen bagasje ved avstigning.
 • Bagasje skal være tydelig merket med navn og telefonnummer.
 • Selger har dessverre ikke mulighet til å kontrollere at reisende tar med seg riktig bagasje, og Selger er ikke erstatningsansvarlig ved tap av bagasje eller skade som skyldes andre reisende. Ved forveksling av bagasje vil vårt kundesenter på forespørsel forsøke å sette de reisende i kontakt med hverandre, slik at forvekslet bagasje kan leveres tilbake.

12. Spesialbagasje

 • Plass til spesialbagasje må forhåndsbestilles på e-post til post@ferdia.no. Som spesialbagasje regnes blant annet pulk og sykkel.
 • Skytevåpen fraktes dersom det er forsvarlig pakket, og våpenets hoveddel og sluttstykke oppbevares atskilt. Våpenets hoveddel oppbevares sammen med eventuell ammunisjon i bussens bagasjerom. Våpenets sluttstykke oppbevares i håndbagasjen. Stikkvåpen kan ikke fraktes inne på bussen.

13. Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods

 • Dersom reisegods blir gjenglemt, stjålet eller ødelagt, må den reisende ta direkte kontakt med Ferdia kundeservice.
 • Alle krav om erstatning og eller tap på reisegods rettes direkte til Ferdia.
 • Følgende regler vil gjelde for erstatning for tap av eller skade på reisegods:
 • Ferdia er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For øvrig reguleres selskapets ansvar av Bilansvarsloven av 3. februar 1961.
 • For reisegods som det er betalt godtgjørelse for er Ferdia ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i bussen frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse. Lovens § 32, 2. ledd bestemmer at ved innenriks befordring kan erstatningen ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt. (SDR er en internasjonal valutaenhet, kalt de spesielle trekkrettigheter, som er fastsatt av Det Internasjonale Valutafond.)

14. Dyr på bussen

 • Førerhund, servicehund, polititjenestehund og redningshund i tjeneste eller opplæring kan alltid reise med bussen.
 • Ved behov for å medbringe andre dyr på bussen ber vi om at den reisende tar kontakt med Ferdia kundeservice.

15. Generelle regler

 • Det er ikke lov å konsumere alkohol på bussen med mindre annen informasjon er gitt i forkant av reisen.
 • Reisende plikter å ta hensyn til andre passasjerer og innrette seg etter sikkerhets- og trivselsreglene om bord på bussen.
 • Reisende er ansvarlig for skader de påfører bussen – Vindu, seter, musikkanlegg, toaletter osv.
 • Røyking eller bruk av andre rusmidler er forbudt på bussen. Personalet kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler.
 • Reisende som opptrer ubehagelig eller på annen måte sjenerer andre passasjerer eller ikke følger reglene, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra personalet.

16. Personopplysninger

 • Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Se vår personvernerklæring her.

17. Konfliktløsning

 • Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.
 • Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.